Welkom bij ProVeiling!

Home > Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden ProVeiling.nl 

Deze voorwaarden hebben betrekking op de rechtsverhouding met de Koper/Gebruiker.

Art. 1 Definities

Veiling
Een veiling binnen dit document is openbare verkoop van roerende zaken door opbod van één aanbieder. Een veiling heeft een vooraf bepaalde looptijd.

Kavel
Een of meer goederen (die als 1 'object' gezien mogen worden).

Aanbieder
Degene die "ons" opdracht geeft tot het veilen van een kavel of een combinatie van kavels en die tot het geven van die opdracht krachtens enig recht bevoegd is.

Klant
Personen die een bod willen uitbrengen

Bieding
Een door een (aspirant)koper voor een kavel of een combinatie van kavels geboden bedrag.

Project
Geheel van artikelen wat als één geheel gezien wordt

Artikel
Een los product dat verhandeld wordt.

Algemene voorwaarden

Deze voorwaarden hebben betrekking op de rechtsverhouding met de Koper/Gebruiker.

Art. 2 Toepassing

Deze algemene veilingvoorwaarden gelden voor iedere door ProVeiling.nl gehouden veiling en iedere (aan)bieding en iedere in dat kader gesloten overeenkomst. Partijen kunnen slechts schriftelijk van deze voorwaarden afwijken. Elke (aspirant)koper geeft door het deelnemen aan een veiling te kennen bekend te zijn en in te stemmen met deze algemene veilingvoorwaarden.

Artikel 3 Algemene Bepalingen

Een gebruiker is verplicht zich te registeren en daarbij de juiste persoonsgegevens en informatie te verstrekken, waarbij wijzigingen in die gegevens binnen 48 uur moeten worden doorgegeven. ProVeiling.nl is gerechtigd om een registratie te weigeren en/of een registratie te beëindigen.

ProVeiling.nl biedt geregistreerde gebruikers de mogelijkheid via een internetveiling biedingen te doen op de op de site vermelde zaken. Biedingen vinden plaats bij opbod. Tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeldt zijn biedingen exclusief omzetbelasting en Opgeld en eventuele overige kosten.

ProVeiling.nl is gerechtigd om de op de site aangekondigde data en tijdstippen voor wat bijvoorbeeld betreft het begin van een veiling, het sluiten er van en/of de ophaaldag te wijzigen.

Bijzondere veilingvoorwaarden, zoals deze bij een Zaak staan vermeld, prevaleren in het geval van strijdigheid met deze voorwaarden boven deze algemene voorwaarden.

Behoudens in geval van opzet of grove schuld, is ProVeiling.nl niet aansprakelijk voor schade die gebruiker lijdt tengevolge van een toerekenbare tekortkoming van ProVeiling.nl bij de uitvoering van de of een overeenkomst, zoals, maar niet beperkt tot, het niet, niet tijdig of niet correct beschikbaar zijn van de geleverde faciliteiten, diensten en producten en het niet aankomen, wijzigen, verminken, afdwalen of het door derden onbevoegd kennisnemen van berichten en andere informatie via deze faciliteiten, diensten en producten. Aansprakelijkheid van ProVeiling.nl voor indirecte, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.

Artikel 4 Veiling

De voorbereiding en uitvoering van de veiling worden uitsluitend door ProVeiling.nl bepaald. Dit betekent onder andere dat ProVeiling.nl de gang van zaken voorafgaand aan en tijdens de veiling bepaalt en de bevoegdheid heeft om, zonder opgave van redenen, personen al of niet tot de veiling toe te laten, één of meer kavels niet te veilen of verandering te brengen in (de samenstelling van) kavels, een bieding of mijning niet te erkennen en ongeldig te verklaren en de veiling te schorsen, te hervatten of af te gelasten en/of andere naar haar oordeel noodzakelijke maatregelen te nemen.

Een ieder is verplicht om door of namens ProVeiling.nl in het kader van een veiling gegeven instructies en aanwijzingen op te volgen.
De (aspirant)koper wordt in de gelegenheid gesteld de te veilen kavels voorafgaand aan de veiling te onderzoeken. ProVeiling.nl is niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden of onvolledigheden in de omschrijving van een kavel.

De veiling zal plaatsvinden in de volgorde zoals in de veilingcatalogus vermeld. ProVeiling.nl heeft echter het recht van deze volgorde af te wijken.
De veiling geschiedt "bij opbod", tenzij ProVeiling.nl bepaalt dat de veiling, of een gedeelte daarvan, zal geschieden "bij opbod en afslag". ProVeiling.nl is op elk moment tijdens de veiling gerechtigd de wijze van veiling te veranderen.

ProVeiling.nl is gerechtigd, zonder opgave van redenen, schriftelijke biedingen niet te accepteren. Schriftelijke biedingen dienen te worden gedaan door middel van een daarvoor bestemd en ingevuld en door de (aspirant)koper ondertekend formulier waarop in elk geval de volledige naam en voornaam, de geboortedatum en het adres en woonplaats van de (aspirant) koper, het kavelnummer waarop wordt geboden en de prijs (exclusief BTW, opgeld en plokgeld) die wordt geboden is vermeld. De (aspirant)koper is gebonden aan een schriftelijke bieding, die als onherroepelijk en onvoorwaardelijk geldt. ProVeiling.nl, noch haar medewerkers, noch verkoper, zijn op enigerlei wijze aansprakelijk voor schade die bij of in verband met een schriftelijke bieding wordt veroorzaakt, tenzij de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van ProVeiling.nl of haar leidinggevende ondergeschikten.

Verkoper is gerechtigd deel te nemen aan de veiling en biedingen uit te brengen op de door hem ter veiling aangeboden kavel(s).
ProVeiling.nl is gerechtigd biedingen en mijningen namens derden uit te brengen.

Elke bieding en mijning geldt als onvoorwaardelijk en onherroepelijk. Iedere persoon die een bieding of mijning uitbrengt wordt geacht voor zichzelf te bieden/te mijnen en is persoonlijk aansprakelijk voor de uit zijn bieding/mijning voortvloeiende verplichtingen. Dit geldt ook indien de persoon die de bieding of mijning uitbrengt verklaart namens een derde te handelen.

Indien meerdere personen verklaren gezamenlijk een bieding of een mijning uit te brengen of te hebben uitgebracht zijn zij hoofdelijk aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende verplichtingen.
ProVeiling.nl bepaalt of bij het doen van een bieding of mijning een zodanige vergissing is gemaakt dat degene die de bieding/mijning heeft uitgebracht niet aan zijn bieding/mijning zal worden gehouden. (Aspirant) kopers kunnen aan de beslissing van ProVeiling.nl terzake geen enkel recht ontlenen.
De (aspirant)koper die de hoogste bieding of mijning uitbrengt, wordt na toewijzing als koper aangemerkt. Bij verschil van mening tussen (aspirant)kopers beslist ProVeiling.nl bij wijze van bindend advies wie geacht moet worden de hoogste bieding of mijning te hebben uitgebracht, zonder dat (aspirant)kopers daaraan enig recht kunnen ontlenen.

De op één na hoogste bieder is verplicht zijn bieding gestand te doen voor het geval de hoogste bieding ongeldig wordt verklaard,of niet gestand wordt gedaan, bijvoorbeeld omdat de hoogste bieder zijn verplichtingen niet of niet volledig nakomt, of omdat de overeenkomst met de hoogste bieder om een andere reden niet tot stand komt.

De (aspirant)koper koopt de kavel(s) in de toestand waarin deze zich op het moment van toewijzing bevindt/bevinden. Omschrijvingen van de kavels en alle inlichtingen door of namens ProVeiling.nl gedaan, worden naar beste weten gedaan, zonder dat echter voor de juistheid daarvan door ProVeiling.nl wordt ingestaan. (Aspirant)kopers kunnen aan bedoelde omschrijvingen en overige inlichtingen geen aanspraken of rechten ontlenen.
De koopovereenkomst komt tot stand en het risico van het gekochte gaat op de (aspirant) koper over op het moment van toewijzing.

Artikel 5 Betaling

Bij gunning van een zaak aan een gebruiker is er een koopovereenkomst ontstaan. De koper/gebruiker is verplicht de aan hem of haar gezonden facturen tijdig te betalen, bij gebreke waaraan ProVeiling.nl gerechtigd is om zonder nadere ingebrekestelling de overeenkomst te ontbinden en de schade op de koper/gebruiker te verhalen.

Artikel 6 Afname en ontbinding

De (aspirant)koper is verplicht de gekochte zaken af te nemen op de door ProVeiling.nl vastgestelde plaats en tijd en bij gebreke daarvan binnen de daarvoor in de veilingcatalogus gestelde termijn, op vertoon van een deugdelijk legitimatiebewijs. De levering van de gekochte zaken vindt plaats door de afname. De afname bestaat uit het door de (aspirant)koper ophalen van de gekochte zaken. De afname kan eerst plaatsvinden nadat de volledige koopsom en het eventueel overigens verschuldigde door de (aspirant)koper is voldaan. Indien de (aspirant)koper de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies noodzakelijk voor de afname, zullen de gekochte zaken door ProVeiling.nl worden opgeslagen voor risico van de (aspirant)koper. De (aspirant)koper is in dat geval verplicht alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval opslagkosten, aan ProVeiling.nl te voldoen.

De (aspirant)koper dient bij de afname van de gekochte zaken de nodige voorzichtigheid in acht te nemen en aanwijzingen door of namens ProVeiling.nl gegeven onvoorwaardelijk en onverkort op te volgen. Indien het in het kader van de afname nodig is de gekochte zaken te demonteren, dient de (aspirant)koper daarvoor, voor zijn rekening en risico, op een vakkundige wijze zorg te dragen. De (aspirant)-koper is aansprakelijk voor bij of in het kader van de afname van de gekochte zaken veroorzaakte schade en zal ProVeiling.nl vrijwaren voor aanspraken van derden terzake. De (aspirant)koper is op eerste verzoek van ProVeiling.nl gehouden om aan ProVeiling.nl zekerheid te stellen voor het geval in het kader van de afname van de gekochte zaken schade wordt veroorzaakt. Over door de (aspirant)koper gestorte waarborgsommen wordt geen rente vergoed.

In onder andere het geval dat de gekochte zaken niet binnen de daarvoor gestelde termijn door de (aspirant)koper zijn afgenomen en/of de (aspirant)koper handelt in strijd met het bepaalde in lid 2 van dit artikel, is de (aspirant) koper van rechtswege in verzuim en heeft ProVeiling.nl het recht de overeenkomst met de (aspirant)koper te ontbinden middels een schriftelijke verklaring en/of de gekochte zaken aan een of meer derden te verkopen. De (aspirant)koper is gehouden alle door zijn verzuim veroorzaakte schade aan ProVeiling.nl te vergoeden.

Na overgang van de eigendom van de gekochte zaken op de (aspirant)koper kan de (aspirant)koper geen ontbinding van de koopovereenkomst meer vorderen; dit geldt niet indien de (aspirant)koper consument is.

Indien afname niet mogelijk is door omstandigheden gelegen buiten de invloedsfeer van de (aspirant)koper en die niet aan (aspirant)koper zijn toe te rekenen (bijvoorbeeld omdat derden daarop beslag hebben gelegd) heeft ProVeiling.nl het recht de overeenkomst te ontbinden door een schriftelijke verklaring aan de (aspirant)koper. ProVeiling.nl is in dat geval jegens de (aspirant)koper niet tot meer gehouden dan tot terugbetaling van de betaalde koopsom.

Gunning onder voorberhoud van toestemming door de opdrachtgever of rechter commissaris. Het kan zijn dat indien een bepaald minimum niet wordt gehaald, de opdrachtgever besluit de kavel niet te gunnen.

Gedurende de ophaaldag is de koper zelf verantwoordelijk voor het controleren van de volledigheid van de order. Indien koper na de ophaaldag opmerkt dat de goederen onvolledig zijn, dan kan klant geen aanspraak meer maken op een creditering.

Artikel 7 Garantie, vrijwaring en kwijting

Zaken worden voetstoots verkocht in de staat waarop ze zich op dat moment bevinden, dus met alle lusten en lasten en uitdrukkelijk inclusief al dan niet verborgen gebreken. De bieder is verplicht om zelf de zaken voorafgaand aan de bieding grondig te (laten) inspecteren en niet uitsluitend af te gaan op de omschrijvingen zoals die op de site staan weergegeven. Hoewel die omschrijvingen zo zorgvuldig mogelijk tot stand komen gelden die omschrijvingen niet als een mededeling van de verkoper waaraan rechten kunnen worden ontleend.

Wanneer na het sluiten van de koopovereenkomst derden rechten (zoals bijvoorbeeld een eigendomsrecht, retentierecht of een pandrecht) op verkochte zaken doen gelden kan Proveiling.nl de overeenkomst met terugwerkende kracht ontbinden waarna de koper verplicht zal zijn om de zaken onbeschadigd terug te geven waarna de koopprijs aan hem zal worden teruggegeven. Er bestaat geen recht op schadevergoeding of schadeloosstelling.
In het geval de Curator de Verkoper is, is het bepaalde in artikel 7:19 lid 1 Burgerlijk Wetboek van toepassing.

Artikel 8 Privacy

Met de registratie op de Website geeft Gebruiker aan ProVeiling.nl toestemming voor het gebruik en het opslaan van de geregistreerde gegevens. De gegevens zullen uitsluitend worden gebruikt door ProVeiling.nl en de door haar ingeschakelde hulppersonen. De gegevens zullen niet zonder toestemming aan andere derden ter beschikking worden gesteld.

Artikel 9 Slotbepalingen

De ongeldigheid, nietigheid, of vernietigbaarheid van (een deel van) enige bepaling van de Gebruikersovereenkomst of de Koopovereenkomst en deze algemene voorwaarden tast de geldigheid van de overige bepalingen van die betreffende overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden niet aan. De betreffende (delen van) bepalingen worden vervangen door bepalingen die wel geldig zijn en die zo min mogelijk afwijken van het doel en strekking van de betreffende (delen van) bepalingen.

Gebruiker en Koper doen voor zover dit wettelijk mogelijk is afstand van hun recht de Gebruikersovereenkomst en/of Koopovereenkomst voor zoveel mogelijk te vernietigen dan wel te ontbinden.

De toepasselijkheid van algemene of specifieke voorwaarden van Gebruiker/Koper, wordt door ProVeiling.nl en/of Verkoper uitdrukkelijk van de hand gewezen.

ProVeiling.nl kan, naast deze algemene voorwaarden, bijzondere veilingvoorwaarden van toepassing verklaren. Bijzondere veilingvoorwaarden zullen voor de veiling, althans voor de veiling van de Zaken waarop zij betrekking hebben via de Websites ter kennis worden gebracht. Indien en voor zover bijzondere veilingvoorwaarden van ProVeiling.nl strijdig zijn met deze algemene voorwaarden, prevaleert het bepaalde in de bijzondere veilingvoorwaarden. De voorwaarden die ProVeiling.nl op de Websites stelt omtrent het inschrijven, bieden, betalen, ophalen en bezorgen zijn naast de in deze algemene voorwaarden bepaalde voorwaarden eveneens van toepassing op de rechtsbetrekking met de Koper/Gebruiker.

Van deze algemene voorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken door middel van een schriftelijke verklaring die door een bevoegde vertegenwoordiger van ProVeiling.nl is ondertekend en voor akkoord door Gebruiker is geparafeerd.

ProVeiling.nl behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen treden 24 uur nadat deze per e-mail aan de Gebruiker zijn verstrekt in werking. De in werking getreden algemene voorwaarden zullen dan alle voorgaande algemene voorwaarden vervangen, tenzij uitdrukkelijk anders wordt aangegeven door ProVeiling.nl.

Indien er sprake is van verschillen tussen vertalingen van deze algemene voorwaarden en de Nederlandse tekst van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst altijd bepalend.

De Gebruikersovereenkomst en de Koopovereenkomst alsmede deze algemene voorwaarden wordt beheerst door Nederlands recht.