Algemene voorwaarden ProVeiling.nl (juni 2014)

 

Definities


In deze algemene veilingvoorwaarden wordt verstaan onder:

Bieder
een Geregistreerde consument of handelaar die in de Veiling een bod uitbrengt.

Bieding
het uitbrengen van een Bod op de Veiling;

Bod
het bedrag dat een Bieder door middel van zijn Bieding op de Veiling doet, hetzij door middel van een internetbieding, hetzij persoonlijk bij de veilingmeester;

Bijzondere veilingvoorwaarden
de voorwaarden die gelden voor een bepaalde Veiling en of bepaalde Kavel die bij het bekendmaken van de Veiling en of het beschrijven van de Kavel worden vermeld. Deze Bijzondere voorwaarden prevaleren indien zij strijdig zijn met bepalingen van deze algemene veilingvoorwaarden.

Consument
iedere natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit vallen;

Consumentenkoop
de overeenkomst bedoeld in artikel 5 lid 1 van Boek 7 (de koop met betrekking tot een roerende zaak die wordt gesloten door een verkoper die handelt in het kader van zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit, al dan niet mede via een andere persoon, die namens hen of voor zijn rekening optreedt, en een koper, natuurlijk persoon, die handelt voor doeleinden buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit);

Executoriale veiling
een door het Veilinghuis georganiseerde veiling in opdracht van een executant.

Gegadigde
degene die zich conform artikel 3 wil registreren en die, ingeval van een natuurlijk persoon, ten minste achttien (18) jaar is;

Geregistreerde
een Gegadigde die zich conform artikel 3 heeft geregistreerd;

Gunning
de schriftelijke, waaronder begrepen een bericht per e-mail dan wel per fax, verklaring van het Veilinghuis aan de Bieder waardoor de Koopovereenkomst tot stand komt;

Handelaar
iedere natuurlijke of rechtspersoon die handelt in het kader van zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit, al dan niet mede via een andere persoon die namens hem of voor zijn rekening optreedt;

Herroepingsrecht consument
Recht van Ontbinding: het recht van de consument om de overeenkomst overeenkomstig artikel 6:230o BW te ontbinden (alleen van toepassing bij veilingen die niet hebben te gelden als openbare veiling en of executoriale veiling);

Hoogste Bieder
degene die het hoogste Bod op de Veiling heeft uitgebracht;

Kavel
Een of meer aangeboden zaken waarop een bod uitgebracht kan worden.

Koopovereenkomst
de koopovereenkomst tussen de Verkoper en de Koper met betrekking tot de verkochte Kavel die tot stand komt door de Gunning;

Koopsom
Het Bod dat door Gunning is geaccepteerd, alsmede de daarover verschuldigde bedragen (veilingkosten en BTW);

Koper
degene met wie de Koopovereenkomst tot stand is gekomen;

levering
de inbezitstelling van de zaak aan de Koper (levering)

Kijkdag
Datum en tijdstip waarop de Gegadigde/Bieder de mogelijkheid heeft de Kavel te bekijken en indien mogelijk nader te inspecteren.

Objectinformatie
de via de Website beschikbaar gestelde informatie met betrekking tot de Kavel, met inbegrip van alle aanvullingen en/of correcties daarop, ongeacht wanneer deze informatie en aanvullingen en/of correcties daarop beschikbaar zijn gesteld;

Opdrachtgever
degene in wiens opdracht de Veiling wordt gehouden;

Opbod
Het door de Bieder plaatsen van een hoger bod tijdens de veiling, waardoor de laatste bieder het hoogste bindende bod heeft uitgebracht.

Openbare Veiling
een verkoopmethode waarbij zaken of diensten door middel van een transparante competitieve biedprocedure onder leiding van een veilingmeester door de handelaar worden aangeboden aan consumenten, die persoonlijk aanwezig zijn op de veiling of daartoe de mogelijkheid hebben, en waarbij de winnende bieder zich verbindt de zaken of diensten af te nemen;

Proveiling.nl
Het Veilinghuis dat deze voorwaarden hanteert.

Recht van Ontbinding (herroepingsrecht):
het recht van de consument om de overeenkomst overeenkomstig artikel 6:230o BW te ontbinden;

Registratie
het conform artikel 3 vooraf aan de Veiling vastleggen van de (rechts-)persoonsgegevens van een Gegadigde inclusief diens geldige legitimatiebewijs;

Termijn van Beraad
de periode gedurende welke de Verkoper zich kan beraden omtrent de Gunning;

Veiling
Een (openbare of executoriale) verkoop van Kavels door middel van opbod, al dan niet door middel van gebruikmaking van de Website. Een veiling heeft een vooraf bepaalde looptijd.

Veilinghuis
de rechtspersoon, die de Website beheert en/of de Veiling faciliteert;

Veilingmeester
de persoon die namens het Veilinghuis (rechts-)handelingen verricht.

Veilingperiode
de in de Bijzondere Veilingvoorwaarden bekend gemaakte periode(n) een Geregistreerde een Bod kan uitbrengen;

Verkoper
Degene die de Koopovereenkomst met de Koper sluit en dientengevolge verplicht is de overeenkomst na te komen.

Website
de door het Veilinghuis beheerde elektronische omgeving, ontsloten per website door middel waarvan Biedingen kunnen worden gedaan en waarop de Objectinformatie wordt geplaatst.


Definities kunnen zonder verlies van de inhoudelijke betekenis in enkelvoud of meervoud worden gebruikt.

Algemene voorwaarden

Deze voorwaarden hebben betrekking op de rechtsverhouding met de Koper/Gebruiker.

Artikel 1. Toepasselijkheid.

 1. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op iedere door Proveiling.nl gehouden Veiling, ieder Aanbod, iedere registratie door een Gegadigde zoals vermeld in artikel 2.2 van deze Voorwaarden en iedere met Proveiling.nl gesloten (Koop-)overeenkomst, alsmede alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard en maken daarvan onverbrekelijk onderdeel uit. Partijen kunnen slechts schriftelijk van deze Voorwaarden afwijken.
 2. Proveiling.nl kan, naast deze Voorwaarden, bijzondere voorwaarden van toepassing verklaren. Indien en voorzover Bijzondere Voorwaarden van Proveiling.nl strijdig zijn met deze algemene Voorwaarden prevaleert het bepaalde in de Bijzondere Voorwaarden.
 3. Proveiling behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden te wijzigen. Wanneer deze Voorwaarden tussentijds worden gewijzigd maakt de gewijzigde versie daarvan deel uit van elke na het moment van inwerkingtreding van de wijziging te organiseren en georganiseerde Veiling en/ of tot stand gekomen overeenkomst.

Artikel 2. Organisatie van de Veiling.

 1. De verantwoordelijkheid voor organisatie, voorbereiding en tenuitvoerlegging van de Veiling berust bij het Veilinghuis.
 2. Het Veilinghuis is bevoegd om vóór en tijdens de Veiling al die maatregelen te nemen die, naar zijn oordeel, noodzakelijk zijn voor een ordelijk verloop van de Veiling.
  Zonder opgave van redenen kan het Veilinghuis:
  • een Bod niet als zodanig erkennen;
  • een Gegadigde niet toelaten tot de Registratie dan wel een Geregistreerde van de Veiling uitsluiten;
  • wijzigingen aanbrengen in (de samenstelling van) kavels;
  • de Veiling wijzigen, schorsen, uitstellen of afgelasten;
  • een Bod verwijderen.
 3. De Veiling vindt gedurende de Veilingperiode plaats op een door het Veilinghuis vast te stellen plaats, datum en tijd. ProVeiling.nl is gerechtigd om de op de Website aangekondigde data en tijdstippen voor wat bijvoorbeeld betreft het begin van een veiling, het sluiten er van, een kijkdag en/of de ophaaldag te wijzigen.
 4. De veiling heeft plaats bij Opbod.

Artikel 3. De Registratie.

 1. Een Gegadigde kan slechts een Bod uitbrengen na Registratie conform dit artikel bij het Veilinghuis of, direct voorafgaande aan de afloop van de Veiling, bij de Veilingmeester op de in artikel 5 lid 7 bedoelde veilinglocatie.

 2. 1. De Registratie dient te bevatten de door het Veilinghuis verzochte gegevens en documenten doch in ieder geval:
  1. indien de Gegadigde een consument is:
   • de naam,
   • voorna(a)m(en),
   • leeftijd;
   • (mobiel) telefoonnummer
   • volledige adresgegevens; en
   • zijn/haar e-mailadres;
  2. indien de Gegadigde een Handelaar is:
   • de (statutaire) naam van de onderneming
   • het volledige adres van de (rechts)persoon,
   • naam, voornamen van de persoon die bevoegd is rechtshandelingen te verrichten namens de handelaar;
   • Handelsregisternummer en BTW-nummer; en
   • e-mailadres van de handelaar.
  3. Wijzigingen van de registratie dienen binnen 48 uur aan het Veilinghuis worden gemeld.
  2. Indien de Gegadigde zich heeft geregistreerd met een niet-identificeerbaar e-mailadres zal bij het uitbrengen van het eerste bod door Geregistreerde verificatie van de Registratie plaatshebben door middel van een sms-bericht.
 3. De Registratie dient gedaan te worden door middel van het digitaal beschikbare formulier dat door het Veilinghuis wordt aangeboden. De beoordeling omtrent de geldigheid van de Registratie en de daartoe aangeleverde documenten berust uitsluitend bij het Veilinghuis, danwel, ingeval van Registratie direct voorafgaande aan de Veiling plaatsheeft, bij de Veilingmeester.
 4. De gebruikersnaam en het wachtwoord waarvan een Geregistreerde gebruik maakt bij een Veiling mag een Geregistreerde alleen zelf gebruiken. Indien een Bod is ontvangen dat is gedaan met gebruik van het wachtwoord en de gebruikersnaam van een Geregistreerde, dan wordt het Bod geacht te zijn gedaan door de Geregistreerde (zelf) en is de Geregistreerde, ook in geval van misbruik van het wachtwoord en/of de gebruikersnaam, aan het betreffende Bod gebonden en gehouden tot nakoming van alle verplichtingen die uit het Bod kunnen voortvloeien. Indien de Geregistreerde vreest dat een ander zijn wachtwoord kent, dient de Geregistreerde het Veilinghuis daarvan terstond op de hoogte te stellen zodat de toegang tot de Veiling kan worden geblokkeerd. Dit laat onverlet de aansprakelijkheid van de Geregistreerde voor schade in geval van gebruik/misbruik van de gebruikersnaam en het wachtwoord.
 5. Door Registratie accepteert de Geregistreerde dat hij/zij door middel van het door hem bij Registratie opgegeven e-mailadres op de hoogte wordt gehouden van de Biedingen op de Kavels waarop de Geregistreerde een Bod heeft uitgebracht en de desbetreffende Veiling. Tevens accepteert Geregistreerde dat hij door middel van hetzelfde e-mailadres geïnformeerd wordt over onder meer toekomstige veilingen die door het Veilinghuis worden georganiseerd.
 6. Geregistreerde verklaart zich door zijn Registratie bekend en akkoord met de bijzondere omstandigheden van een internetveiling en met de technische onvolkomenheden die zich daarbij kunnen voordoen. Proveiling.nl sluit hierbij iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook.
 7. Door registratie accepteert de Geregistreerde de toepasselijkheid van deze voorwaarden, met uitsluiting van door Geregistreerde gehanteerde (algemene) voorwaarden

Artikel 4. Veilingen.

 1. Een door het Veilinghuis georganiseerde Veiling heeft te gelden als een Openbare Veiling of als een Executoriale Veiling. Het Veilinghuis verplicht zich om duidelijk kenbaar te maken, onder meer door vermelding ervan bij de Bijzondere Veilingvoorwaarden, om welk type veiling het gaat. Gegadigden hebben bij elke Veiling de mogelijkheid om de Kavel(s) vooraf te inspecteren op de door het Veilinghuis georganiseerde Kijkdagen.

  Executoriale Veilingen
 2. Een executoriale Veiling geschied in opdracht van een executant. Een executant kan zijn een curator of een pandhouder, die vooraf of achteraf de afloop van de veiling, rechterlijke machtiging/toestemming/bepaling verkrijgt of heeft verkregen alvorens het Veilinghuis een Gunning afgeeft. Proveiling.nl treedt na Gunning op als Verkoper.
 3. Indien sprake is van een executoriale verkoop kan de Koper zich niet beroepen op het feit dat de gekochte zaak niet beantwoordt aan de overeenkomst, of dat de zaak behept is met een last of een beperking die er niet op had mogen rusten. Artikel 7:19 lid 1 BW is derhalve van toepassing.
 4. De consument heeft bij een executoriale veiling geen recht op de bepalingen in afdeling 2B van boek 6 van het Burgerlijk Wetboek (in overeenstemming met artikel 6:230h lid 4 BW).

  Openbare Veilingen
 5. Een openbare Veiling geschiedt ten behoeve van een Opdrachtgever of ten behoeve van het Veilinghuis zelf.
 6. In beide gevallen treedt het Veilinghuis op als Veilingmeester en treedt het Veilinghuis op als Verkoper. Proveiling.nl behoudt zich het recht voor om Koper door te verwijzen naar Opdrachtgever indien hier aanleiding toe bestaat.
 7. In het geval dat er sprake is van een Openbare Veiling heeft de Bieder de mogelijkheid om tijdens het sluiten van de Veiling persoonlijk aanwezig te zijn op de locatie waar de te verkopen zaken zich bevinden, tenzij er andere locatie is aangewezen.
 8. De Openbare Veiling geschiedt en sluit onder toezicht van een Veilingmeester die bevoegd is biedingen van geregistreerde Gegadigden die zich dienen te legitimeren alvorens een bod uit te kunnen brengen. Een tijdens een Openbare Veiling uitgebracht Bod heeft te gelden als een Bod exclusief veilingkosten en belastingen.
 9. Een Gegadigde heeft de mogelijkheid zich ter plaatse en tot maximaal een uur voor afloop van de veiling te registreren bij de Veilingmeester.
 10. De Consument kan bij een openbare veiling rechten ontlenen aan de bepalingen in afdeling 2B van boek 6 van het Burgerlijk Wetboek, echter de consument heeft geen recht op het Recht van Ontbinding (zg. herroeppingsrecht) zoals bepaald in artikel 6:230o BW (in overeenstemming met artikel 6:230p sub c BW).
 11. Een Consument kan op een openbare veiling slechts een bod ongedaan maken door middel van een schriftelijke verklaring, waaronder een e-mail begrepen, die gericht is aan de Veilingmeester. Deze herroeping van het Bod dient duidelijk (met vermelding van kavelnummer en biedbedrag), ondubbelzinnig en tijdig (en derhalve ruim voor afloop van de veiling Proveiling.nl dienen te hebben bereikt) te geschieden. Nadat een Bod door Gunning is aanvaard, kan er geen intrekking van het Bod plaatshebben.

Artikel 5. Biedingen.

 1. Elk Bod wordt onvoorwaardelijk en onherroepelijk gedaan en zonder enig voorbehoud.
 2. Het Bod wordt uitgedrukt in één bedrag. Een bod is altijd exclusief veilingkosten en de verschuldigde belastingen. Een Bod dat is uitgedrukt in relatie tot een ander Bod is niet mogelijk.
 3. Elke Bieder blijft gebonden aan zijn Bod, ook al is dit niet het hoogste Bod.
 4. Tijdens de Veiling kan via de Website normaal en automatisch worden geboden. Een normaal Bod is een Bod via de Website waarbij de Bieder een Bod overbiedt met het minimaal door de Website aangegeven hogere bod. Een automatisch Bod is een Bod via de Website waarbij de Bieder aangeeft welk Bod hij maximaal voor de Kavel wil doen. Na een overbieding door een andere Bieder, biedt de Website onmiddellijk namens de Bieder het minimaal hogere Bod. De Website biedt automatisch voor de Bieder door, tot het maximumbod is bereikt. Mocht een andere Bieder een normaal Bod plaatsen, gelijk aan het maximum van het eerder door de Bieder geplaatste automatische Bod, dan gaat het automatische Bod voor het normale Bod. Indien meerdere bieders een automatisch Bod plaatsen met een gelijk maximumbod, dan gaat die Bieder voor die als eerste het betreffende automatische Bod heeft gedaan. Leidend hierbij is de door de Website bijgehouden veilinghistorie.
 5. Een Bieder kan zich niet beroepen op bied/intoetsfouten.
 6. De afloop van de Veiling wordt automatisch met vijf minuten verlengd indien er in de laatste vijf minuten voor het einde van de Inzet een nieuw Bod wordt gedaan.
 7. Het uitbrengen van een Bod geldt als een wilsverklaring van de Bieder als bedoeld in artikel 3:33 Burgerlijk Wetboek. Voor wat betreft de geldigheid van de binnengekomen Biedingen geldt, onverminderd het Biedprotocol, dat zij voor hun werking het Veilinghuis hebben bereikt in de zin van artikel 3:37 lid 3 Burgerlijk Wetboek als de Biedingen zichtbaar zijn voor het Veilinghuis op de Website.
 8. In geval van discussie over het tijdstip waarop een Bod is binnengekomen, alsmede in geval van het uitvallen van de internetverbinding tijdens de Veiling en in alle andere gevallen van discussie, beslist Het Veilinghuis, waarbij hij mag afgaan op de Website.
 9. De telkens op één na hoogste bieder is verplicht zijn bieding gestand te doen voor het geval de overeenkomst met de dan hoogste bieder om een andere reden niet tot stand komt.

Artikel 6. Gunning, beraad, niet gunning en afgelasting.

 1. De Koopovereenkomst komt tot stand door de Gunning.
 2. Het Veilinghuis heeft het recht niet te gunnen of zich omtrent het al of niet gunnen te beraden. De maximale Termijn van Beraad bedraagt vijf werkdagen. Na ommekomst van deze periode heeft gunning niet plaats en is de Bieder bevrijdt van zijn aanbod.
 3. Van de Gunning dient te blijken uit een schriftelijke verklaring van het Veilinghuis aan de (hoogste) bieder. Onder schriftelijke verklaring valt ook een e-mail aan de door de Bieder opgegeven e-mailadres.
 4. Indien Het Veilinghuis zich binnen de Termijn van Beraad niet heeft uitgesproken omtrent het al of niet gunnen, wordt hij geacht niet te hebben gegund.
 5. Het Veilinghuis kan de Veiling, zolang niet is gegund, steeds en zonder opgave van redenen afgelasten.

Artikel 7. Belasting en kosten.

 1. Telkens bij het uitbrengen van het (eerste) bod zal kenbaar gemaakt worden, al dan niet door middel van de vermelding van Bijzondere Veilingvoorwaarden, welke kosten, belastingen en lasten voor rekening van de Koper komen, met dien verstande dat enkel die kosten, (omzet-)belastingen en lasten in aanmerking komen waarvan de hoogte vaststaat of waarvan de hoogte wordt vastgesteld aan de hand van een vast percentage van de koopsom en dan uitsluitend voor zover die verschuldigd zijn.
 2. In de Bijzondere Veilingvoorwaarden zal het Veilinghuis vermelden en/of verklaren of ter zake van de levering krachtens de wet geen omzetbelasting verschuldigd is.
 3. De in lid 1 van dit artikel bedoelde belastingen, kosten en lasten maken nimmer deel uit van het gedane bod, doch zijn daarboven verschuldigd. Het Veilinghuis zal deze extra kosten vermelden bij het uitbrengen van elk bod.

Artikel 8. Tijdstip en wijze van betaling.

 1. Tenzij in de Bijzondere Veilingvoorwaarden anders is bepaald, dient de Koper de volledige koopsom, alsmede het opgeld en de verschuldigde omzetbelasting te betalen alvorens het Veilinghuis de gegunde zaak dient te leveren. Betaling dient derhalve te hebben plaatsgehad vóór aanvang van de ophaaldag.
 2. Betaling dient bij voorkeur te geschieden door middel van overboeking op een bankrekening van het Veilinghuis. Contante betaling en/of per pinbetaling is in en na overleg met Proveiling.nl toegestaan. Proveiling.nl behoudt zich het recht voor om in bijzondere gevallen te verlangen dat er slechts per overboeking betaling plaatsheeft.
 3. De Koper dient bij het in ontvangst nemen van de zaak te bewijzen dat de koopsom volledig is voldaan indien er betaling door middel van overboeking op een bankrekening van het Veilinghuis heeft plaatsgehad.
 4. Zodra de Koper nalatig is in enige betalingsverplichting, geldt dit als verzuim in de zin van artikel 9 en:
  • dient de Koper zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, vanaf dat moment over het verschuldigde bedrag de wettelijke rente bedoeld in artikel 6:119a Burgerlijk Wetboek te vergoeden; en
  • heeft het Veilinghuis de bevoegdheid om, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, de Koopovereenkomst te ontbinden overeenkomstig het in artikel 8 bepaalde.
 5. Proveiling.nl behoud zich het eigendom van de geleverde zaken voor totdat volledige betaling van de koopsom en eventuele andere bijkomende kosten (waaronder vervoer van het gekochte) heeft plaatsgehad.

Artikel 9. Levering.

 1. De Levering van de gekochte zaken vindt plaats door de afname door de Koper.
 2. De afname bestaat uit het door de Koper ophalen van de gekochte zaken door middel van door de Koper georganiseerd transport. De afname kan eerst plaatsvinden nadat de volledige koopsom en het eventueel overigens verschuldigde door de Koper is voldaan (artikel 7).
 3. Koper is verplicht de gekochte zaken af te nemen op de door ProVeiling.nl vastgestelde plaats en tijd en bij gebreke daarvan binnen de daarvoor in de veilingcatalogus gestelde termijn, op vertoon van een deugdelijk legitimatiebewijs.
 4. Indien Koper de gekochte zaken niet afneemt op de in lid 1 genoemde wijze, kunnen de zaken door Proveiling.nl worden bewaard voor een periode van maximaal 14 dagen teneinde de Koper in staat te stellen alsnog de zaken af te nemen, zonder dat dit een verplichting van Proveiling.nl is. De Koper is in dat geval verplicht alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval opslagkosten, aan ProVeiling.nl te voldoen. Koper kan geen rechten aan dit artikel ontlenen en leden 6 en 7 van dit artikel blijven onverminderd van kracht.
 5. De Koper dient bij de afname van de gekochte zaken de nodige voorzichtigheid in acht te nemen en aanwijzingen door of namens ProVeiling.nl gegeven onvoorwaardelijk en onverkort op te volgen. Indien het in het kader van de afname nodig is de gekochte zaken te demonteren, dient de Koper daarvoor, voor zijn rekening en risico, op een vakkundige wijze zorg te dragen. De Koper is aansprakelijk voor bij of in het kader van de afname van de gekochte zaken veroorzaakte schade en zal ProVeiling.nl vrijwaren voor aanspraken van derden terzake. De Koper is op eerste verzoek van ProVeiling.nl gehouden om aan ProVeiling.nl zekerheid te stellen voor het geval in het kader van de afname van de gekochte zaken schade wordt veroorzaakt. Over door de Koper gestorte waarborgsommen wordt geen rente vergoed.
 6. In onder andere het geval dat de gekochte zaken niet binnen de daarvoor gestelde termijn door de Koper zijn afgenomen en/of de Koper handelt in strijd met het bepaalde in dit artikel en/of artikel 8 is de Koper van rechtswege in verzuim en heeft ProVeiling.nl het recht de overeenkomst met de Koper te ontbinden door middel van een schriftelijke verklaring aan het door Koper opgegeven e-mailadres.
 7. Indien de Koper, om welke reden dan ook, toerekenbaar tekortschiet in zijn/haar verplichtingen jegens Proveiling.nl, en ontbinding op grond van lid 6 hieronder begrepen, is de Koper een afkoopsom ter hoogte van 30% van de Koopsom verschuldigd aan Proveiling.nl met een minimum van EUR 15,= (ex BTW). In het geval er ook aanvullende kosten zijn gemaakt door Proveiling.nl worden deze ook, bovenop de afkoopsom, in rekening gebracht.
 8. Indien levering niet mogelijk is omdat de opdrachtgever van Proveiling.nl niet in staat is de zaken (aan Proveiling.nl) te leveren, heeft Proveiling.nl het recht de Koopovereenkomst met Koper op deze grond te ontbinden. Bijvoorbeeld indien de opdrachtgever niet (meer) de beschikking heeft (gehad) over de zaak. ProVeiling.nl is in dat geval jegens de Koper niet tot meer gehouden dan tot terugbetaling van de betaalde koopsom.
 9. Gedurende de ophaaldag is de Koper zelf verantwoordelijk voor het controleren van de volledigheid van de order. Indien Koper na de ophaaldag opmerkt dat de goederen onvolledig zijn, dan kan klant geen aanspraak meer maken op een creditering.
 10. Koper is verplicht alle zaken die staan opgesomd in de Kavel af te nemen, ook indien deze geen (of negatieve) waarde hebben.
 11. Proveiling.nl is op geen enkele wijze aansprakelijk indien Koper bij de levering een daartoe gehonoreerd verzoek tot hulp van transport, laden en of demontage van gekochte zaken aan Proveiling.nl doet.
 12. Indien Proveiling.nl als gevolg van overmacht niet in staat is om aan haar verplichtingen te voldoen, althans als gevolg door omstandigheden die buiten haar invloedsfeer ligt, heeft Proveiling.nl het recht om de Koopovereenkomst te ontbinden door middel van een schriftelijke verklaring, waaronder begrepen het verzenden van een e-mail, aan het door Geregistreerde/Koper opgegeven e-mailadres. ProVeiling.nl is in dat geval jegens de Koper niet tot meer gehouden dan tot terugbetaling van de betaalde koopsom.

Artikel 10. Ontbinding.

 1. Bij niet of niet tijdige nakoming van de Koopovereenkomst, anders dan door een niet aan één der partijen toe te rekenen tekortkoming, is de nalatige partij aansprakelijk voor alle daaruit voor de wederpartij ontstane schade met kosten en rente.
 2. In onder andere het geval dat de gekochte zaken niet binnen de daarvoor gestelde termijn door de Koper zijn afgenomen en/of de Koper handelt in strijd met het bepaalde in artikelen 8 en 9 van deze Voorwaarden, is de Koper van rechtswege in verzuim en heeft Verkoper het recht de overeenkomst met de Koper te ontbinden.
 3. Ontbinding geschiedt door middel van een schriftelijke verklaring, waaronder een e-mail begrepen, zonder ter zake enige (schade)vergoeding aan Koper verschuldigd te zijn.
 4. Proveiling.nl is gerechtigd de gekochte zaken onverwijld aan een of meer derden te verkopen, onverminderd het recht van Proveiling.nl op (aanvullende) schadevergoeding.
 5. Ontbinding kan ook geschieden indien na het sluiten van de Koopovereenkomst indien Proveiling.nl omstandigheden ter kennis (zijn ge-)komen die Proveiling.nl goede grond geven te vrezen dat de Koper niet aan zijn verplichtingen zal voldoen, in elk geval in geval van faillissement of surseance van betaling van de Koper.
 6. De Koper is ten allen tijde gehouden alle door zijn verzuim veroorzaakte schade aan Proveiling.nl te vergoeden.

Artikel 11. Kavels, omschrijving en garantie.

 1. Het Veilinghuis is gehouden de Kavel zo volledig mogelijk en op de in het rechtsverkeer gebruikelijke wijze te omschrijven in de Bijzondere Veilingvoorwaarden met vermelding van of verwijzing naar die bijzonderheden die de aard van de Kavel bepalen.
 2. Alle beschrijvingen, afmetingen, gegevens betreffende de staat, foto's en alle overige gegevens, die onderdeel uitmaken van de Objectinformatie, zijn op basis van de op dat moment bekende gegevens naar beste weten verstrekt. Afwijkingen ten opzichte van de beschreven en de werkelijke situatie zijn echter niet uitgesloten. De foto's die onderdeel uitmaken van de Objectinformatie kunnen tevens zaken omvatten die geen onderdeel uitmaken van de Kavel.
 3. De geregistreerde heeft een onderzoeksplicht: indien de Geregistreerde een Bod uitbrengt op basis van de Objectinformatie zonder de Kavel vooraf te hebben geïnspecteerd, of laten inspecteren, komt een onjuiste voorstelling van zaken van de Kavel voor zijn/haar rekening. Aan mededelingen van medewerkers van Proveiling.nl of door Proveiling.nl ingehuurd personeel over Kavels kunnen geen rechten worden ontleend.
 4. Proveiling.nl verstrekt met betrekking tot de Kavels geen enkele garantie van welke aard ook.
  De Kavels worden verkocht in de staat waarin ze op het moment van Gunning verkeren met alle daaraan verbonden lusten en lasten. Proveiling.nl geeft op geen enkele wijze vrijwaring voor zichtbare of verborgen gebreken. De Koper wordt geacht de door hem gekochte Kavel vooraf zorgvuldig te hebben onderzocht.

Artikel 12. Privacy.

 1. Met de registratie op de Website geeft Gebruiker aan ProVeiling.nl toestemming voor het gebruik en het opslaan van de geregistreerde gegevens. De gegevens zullen uitsluitend worden gebruikt door ProVeiling.nl en de door haar ingeschakelde hulppersonen. De gegevens zullen niet zonder toestemming aan andere derden ter beschikking worden gesteld.
 2. Persoons- en of bedrijfsgegevens maken nimmer deel uit van de Koopovereenkomst, tenzij dit expliciet is vermeld. Indien Koper in het bezit gesteld is van persoons- en of bedrijfsgegevens –als gevolg van de afname van gekochte zaken- is de Koper verplicht dit onverwijld te melden aan Proveiling.nl en deze gegevens op eerste verzoek van Proveiling.nl af te geven aan Proveiling.nl of door haar aangewezen derden. Koper aanvaardt de verplichting volledige geheimhouding te betrachten ten aanzien van de in Koper bezit gekomen gegevens.

Artikel 13. Slotbepalingen.

 1. Nederlands recht is van toepassing. In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter zal elk geschil tussen de wederpartij en Proveiling.nl, in geval de rechtbank bevoegd is, in eerste aanleg beslecht worden door de Rechtbank Noord-Nederland, locatie Leeuwarden en indien de kantonrechter bevoegd is door de Rechtbank Noord-Nederland, kamer voor kantonzaken, locatie en zittingsplaats Leeuwarden.
 2. Indien en voor zover enige bepaling van deze Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht blijven. De nietige c.q. vernietigde bepaling zal in dat geval van rechtswege worden geconverteerd in een als geldig aan te merken bepaling met dezelfde strekking.
 3. Indien enige bepaling van de overeenkomst ongeldig, onwettig of onuitvoerbaar is, dan zal dit de geldigheid, wettigheid en uitvoerbaarheid van de overige bepalingen op geen enkele wijze aantasten of verminderen.
 4. Kopjes en nummering van artikelen zijn uitsluitend bedoeld om verwijzing naar artikelen te vergemakkelijken en zullen de interpretatie van de betreffende artikelen niet beïnvloeden
 5. In geval van verschillen tussen vertalingen van deze Voorwaarden en de Nederlandse tekst van de voorwaarden, prevaleert de Nederlandse tekst.

Gesponsorde links